Skip to main content

واژگان تخصصی صنعت هتلداری ( بخش یک)

Related News

فرهنگ انعام دادن در کشورهای مختلف

قبل از سفر درباره آداب انعام دادن در کشورهای مختلف، بخوانید و بدانید

انعام دادن همانطور که در کشوری می تواند امری پسندیده تلقی گردد در سرزمینی دیگر...

اینجا قلب هتل است/واژگان تخصصی پذیرش (رسپشن) بخش دوم

تجربه و مهارت پذیرشگر هتل تاثیر مهمی در برداشت اولیه مهمان از مکانی که در...