Skip to main content

واژگان تخصصی صنعت هتل داری (بخش سوم)

Related News

مدیر هتل

یک هتل پر ستاره، یک مدیر موفق دارد

مدیرهتل چهره و معرف هر هتل است پس باید همیشه باید رفتاری محترمانه، دلجویانه و...

واژگان تخصصی صنعت هتلداری ( بخش دوم)

هتل ها به عنوان اماکن بین المللی نیازمند افراد آشنا به زبان انگلیسی و می...